Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ÐT quận Hồng Bàng
Chủ nhật, 29/8/2021, 22:42
Lượt đọc: 19

Đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp phường

1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự, nội dung, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp phường thuộc địa bàn quận Hồng Bàng theo phân cấp quản lý nhà nước.

2. PHẠM VI

Quy trình áp dụng cho thủ tục hành chính Đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp phường.

Phòng Giáo dục và Đào tạo là đầu mối thực hiện quy trình này.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019;

- Quyết định số 89/2008/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020"

- Công văn số 419/CV-HKHVN ngày 06/11/2014, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã.

- Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã.

- Quyết định số 615/QĐ-CT ngày 25/3/2019 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND thành phốvề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Quyết định số 4008/QĐ-BGDĐT ngày 30/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực cơ sở vật chất và thiết bị trường học; lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng.


4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

- UBND: Ủy ban nhân dân

- GD&ĐT: Giáo dục và Đào tạo

- TTHC: Thủ tục hành chính

- Khách hàng: Tổ chức/cá nhân

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 

Phường được đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp phường theo các Tiêu chí đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" tại Điều 3 Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

5.2.1

Đối với cấp phường

 

 

 

Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp phường

X

 

 

Báo cáo (kèm các minh chứng phù hợp với các tiêu chí theo mẫu hướng dẫn) đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” của cấp phường, có xác nhận của Chủ tịch UBND phường.

X

 

 

Biên bản tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" của cấp phường.

 

 

5.2.2

Đối với cấp quận

 

 

 

* Hồ sơ của Hội Khuyến học cấp quận trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” của phường, gồm:

1. Tờ trình của Hội Khuyến học cấp quận;

2. Biên bản kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp phường;

 

 

 

 

 

X

 

 

5.3

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

 

5.4

Thời gian xử lý

 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận “một cửa”(Trong giờ hành chính)

5.6

Lệ phí: Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/kết quả

B1

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định tại mục 5.2 quy trình, nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 5.2

B2

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả theo quy định tại mục 5.4 (nếu giải quyết trong ngày thì không phải lập giấy biên nhận hồ sơ).

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn (theo mẫu 01 - Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ) cho khách hàng bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo B1.

Cán bộ tiếp nhận

Giờ hành chính

Mẫu số 03 -Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

 

Mẫu số 06 - Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết

 

Mẫu số 05 - Thông báo về việc bổ sung hồ sơ

 

B3

Lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ đính kèm với hồ sơ chuyển phòng GD&ĐT để thẩm định.

Cán bộ tiếp nhận

1/2 đến 01 ngày

Mẫu số 04 - Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B4

Căn cứ kết quả tự kiểm tra và tờ trình đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp phường, Phòng GD&ĐT và Hội Khuyến học quận kiểm tra, đánh giá, xếp loại đối với cấp phường.

Cán bộ được phân công

3 đến 10 ngày

Thông báo từ chối/yêu cầu bổ sung hồ sơ

 

 

 

B5

Báo cáo Trưởng phòng đơn vị xem xét phê duyệt

Cán bộ được phân công

2 đến 5 ngày

 

B6

Hội Khuyến học cấp quận lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp phương và công bố công khai.)

Cán bộ được phân công

2 đến 6 ngày

Mẫu số 02 - Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả

Lưu ý

  • Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.7.
  • Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị.
  • Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

6. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

Mẫu số 01

Mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

2

Mẫu số 02

Mẫu Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả.

3

Mẫu số 03

Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

4

Mẫu số 04

Mẫu Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

5

Mẫu số 05

Mẫu Thông báo về việc bổ sung hồ sơ.

6

Mẫu số 06

Mẫu Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết.

7

Mẫu số 07

Mẫu Văn bản xin lỗi đối với hồ sơ giải quyết quá hạn và hẹn lại thời gian trả kết quả.

8

Mẫu số 08

Mẫu Văn bản xin lỗi do sơ suất trong quá trình tiếp nhận.

Các biểu mẫu số 01, 02, 03, 04…., 08 được ban hành tại Quyết định số 96/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

7. HỒ SƠ LƯU

TT

Hồ sơ lưu

Nơi lưu

Bộ hồ sơ tổ chức/cá nhân nộp theo mục 5.2

Phòng GD&ĐT

Văn bản (tờ trình, quyết định, thông báo,…)

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Sổ Thống kê kết quả thực hiện TTHC

Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả

Bộ phận “1 cửa”

Thời gian lưu: Lâu dài


Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

17